. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Business admin  

如何在没有电话号码的情况下使用 Telegram

的情况下使用 Telegram

Telegram 是一款流行的消息传递应用程序,提供许多功能,包括加密通话和短信以及自毁消息。 该应用程序还允许用户添加个人资料照片和表情符号,以及创建贴纸。 它是 WhatsApp 的绝佳替代品,可以更好地支持大文件传输和更长的消息历史记录。 唯一的缺点是它需要电话号码才能注册,这对某些人来说可能是个问题。 幸运的是,有一些方法可以绕过这个要求并在没有电话号码的情况下使用 Telegram。

telegram安卓

当您在 Telegram 上注册帐户时,该应用程序会询问您的手机号码。 这是验证您的身份并防止机器人在应用程序上创建帐户所必需的。 但是,您不必使用真实的电话号码,甚至可以注册假号码。 有多种应用程序提供虚拟号码,包括 Text Free、Google Voice、Burner 等。 这些号码可用于验证您的帐户并与 Telegram 上的其他用户进行交流。

注册新号码后,您就可以开始使用该应用程序发送和接收消息。 为此,请打开 Telegram 应用程序并点击“开始消息传递”按钮。 然后,选择您所在的国家/地区并输入您的电话号码。 完成此操作后,Telegram 将通过短信向该号码发送激活码。 输入此代码以完成注册过程。

如何在没有电话号码的情况下使用 Telegram

Telegram 具有多种功能,包括通话和短信加密以及用于存储照片、视频、密码和云备份文档的私人保管库。 该应用程序还提供端到端加密等安全功能,确保您的消息在往返 Telegram 服务器的过程中得到加密。 它还允许用户在一段时间过后删除他们的帐户,这有助于保护隐私。

Telegram 应用程序可让您与朋友和家人拨打和接听视频和音频电话。 您可以从左侧边栏中的联系人列表中找到您想要呼叫的人,然后单击他们的姓名以开始呼叫。 通话进行后,您可以在屏幕右侧看到通话的当前状态和参加人数。 您还可以在通话期间通过单击屏幕右下角的扬声器图标将音频静音或取消静音。

您还可以在 Telegram 应用程序中创建最多 100 名参与者的群聊,使群组可以轻松沟通和协调活动。 您还可以为群组设置特定主题,并且可以共享图片、文件和视频链接。 您还可以选择是否允许其他用户离开群聊。

与其他消息应用程序不同,Telegram 支持高达 2GB 的文件发送和接收。 这使您可以轻松共享大视频剪辑和其他媒体,而 WhatsApp 等竞争对手将文件大小限制为仅 100MB。 此外,Telegram 对多语言有更好的支持,并允许您创建和自定义自己的贴纸。

Leave A Comment